De medezeggenschapsraad ( M.R.)

De taak van de MR is onder andere:
• in overleg met bestuur en directie instemming of advies geven over beleidszaken
• voorstellen aan het bestuur doen en standpunten kenbaar maken over onderwijszaken
Elke school binnen 'Het Trefonderwijs' heeft afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) die de medezeggenschap regelt voor zaken die alle scholen aangaan.


Oudergeleding :

voorzitter ;
Cobien Wever 
Buitenhof 16
7961 DJ Ruinerwold


Diana van der Werff
Gieser Wildemans 14
7961GD Ruinerwold

personeelsgeleding 

Dineke Deetman

Femmy Hokse