De medezeggenschapsraad ( M.R.)

De taak van de MR is onder andere:
• in overleg met bestuur en directie instemming of advies geven over beleidszaken
• voorstellen aan het bestuur doen en standpunten kenbaar maken over onderwijszaken
Elke school binnen 'Het Trefonderwijs' heeft afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) die de medezeggenschap regelt voor zaken die alle scholen aangaan.


Oudergeleding :

voorzitter ;
Diana van der Werff

lid:
Ellemijn Wagter

 

personeelsgeleding 

Marjolein Tissingh
Femmy Hokse